Privacy Policy of „Adopt Life” Application:

 • 1.Adopt Life application is administered by Foundation of Little Foot (in Polish: Fundacja Małych Stópek; referenced as „Administrator” further in this document) based in Szczecin, Poland (address: Świętego Ducha 9 street, Szczecin, Poland, 70-205)

 • 2.Adopt Life mobile application (referenced as „Application” further in this document) doesn’t deal with collecting, storing or processing of personal data in the meaning of applicable law.

 • 3.The user of Application doesn’t share personal data while downloading or using Application.

 • 4.Application may present to the user messages related to Application, in the form of push notifications. If the user doesn’t agree to receive such notifications they can be turned off in Application’s settings.

 • 5.In case of payment transactions no sensitive data (for example credit card number) is processed or stored on our servers, all processing is done by entities authorized to process payments. Such entities apply security measures that conform to requirements of law and regulations defined by organizations issuing payment cards. We receive information about payment transactions status from those entities.

 • 6.Administrator of Application doesn’t collect any personal data without the user’s permission. Only non-personal information is collected such as demographic data and data related to Application usage. Such non-personal data is collected automatically.

 • 7.Automatically collected data doesn’t allow unambiguous user identification.

 • 8.Automatically collected data may be used by Administrator to improve quality of services provided, in particular in case of Application errors. In such situation automatically collected data will contain information necessary to troubleshoot an error and may include information about user’s mobile device at the moment of error occurrence like device status or geophysical location.

 • 9.Automatically collected data can’t be updated or removed.

 • 10.Administrator reserves all rights of changing or modifying current Privacy Policy at any moment, based on its sole discretion. The users of Application will be notified about such changes as they occur.

Polityka Prywatności aplikacji mobilnej Adoptuj Życie:

 • 1.Administratorem aplikacji Adoptuj Życie jest Fundacja Małych Stópek (zwana dalej „Administratorem”), z siedzibą w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 9.

 • 2.Aplikacja mobilna Adoptuj Życie (zwana dalej „Aplikacją”) nie umożliwia zbierania, gromadzenia, przetwarzania danych osobowych w rozumieniu właściwych przepisów prawa.

 • 3.Użytkownik Aplikacji nie udostępnia swoich danych osobowych podczas pobierania i użytkowania Aplikacji.

 • 4.Aplikacja może wysyłać informacje do użytkownika pojawiające się w formie push’upa, a dotyczące aplikacji. Jeżeli nie zgadzasz się z otrzymywaniem takich powiadomień – masz możliwość wyłączenia ich w ustawieniach Aplikacji.

 • 5.W przypadku transakcji płatniczych, wrażliwe dane (na przykład numer karty płatniczej) nie są przetwarzane na naszych serwerach, a jedynie na serwerach upoważnionych firm obsługujących płatności. Podmioty obsługujące płatności stosują zabezpieczenia zgodne z wymogami prawa i regulacjami organizacji wystawiających karty płatnicze. Otrzymujemy od tych podmiotów informacje na temat statusu poszczególnych transakcji płatniczych.

 • 6.Administrator Aplikacji nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nieposiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie.

 • 7.Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

 • 8.Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.

 • 9.Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

 • 10.Twórcy Aplikacji zastrzegają sobie prawo, według własnego uznania, modyfikacji lub zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie. O wspomnianych zmianach, użytkownicy Aplikacji będą informowani na bieżąco.